Asociace křesťanských učitelů

Kontaktujte nás

STANOVY ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ

Zaregistrované́ jako o. s. 14. 9. 2007 a zapsané pod číslem
L 18111/MSPH  u Městského soudu v Praze

Asociace křesťanských učitelů, z. s. (dále jen AKU) je dobrovolným sdružením učitelů  všech typů a stupňů škol České republiky, kteří chtějí o sobě prohlásit, že jsou křesťanskými učiteli a dobrovolným sdružením křesťanských škol, církevních škol a soukromých škol od mateřských školy do vysoké školy, které mají více jak 2 křesťanské učitele, aby ti mohli založit na škole pobočku.

Posláním AKU je podílet se na průběžném vzdělávání členů i výměně zkušeností z výuky, napomáhat v publikování prací především z oblasti didaktiky a metodiky předmětů a jejich propojení s křesťanstvím. Členové AKU chtějí svými znalostmi a zkušenostmi přispívat i k řešení koncepčních otázek vyučování, které jsou postaveny na křesťanských základch naší kultury a také na křesťanské současnosti.  A především přinášet možnosti srovnání podobných postojů ze zralých demokratických zemí do našeho školství-

AKU je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sídlem AKU je Praha. Obvodem působnosti je území́ ČR.

Posláním AKU je přispívat
a. ke zkvalitňování vyučování na školách s využitím podnětů zahraničního rozvoje křesťanského vzdělávání

b. k obohacování nabídky vzdělávacích možností jednotlivým vyučujícím

c. k řešení koncepčních a obsahových otázek výuky náboženství, etické výchovy a well-beingu v rámci možností daných řídícími orgány, především MŠMT ČR i zákonnými normami

d. ke komunikaci mezi učiteli a zprostředkovávání výměny zkušenosti všemi možnými formami

e. k rozšiřování kontaktů českých křesťanských učitelů a jejich kolegy v zahraničí, tamějšími učitelskými organizacemi apod.

f. k úzkým kontaktům mezi křesťanskýcmi  a odbornými teology, církvemi

g. k popularizaci dobrých zkušeností křesťanských učitelů

h. v případě žádosti člena AKU může jeho pobočka vstoupit do jednání v zájmu ochrany profesních zájmů svého člena.

K vymezenému poslání ASUD mají sloužit

1.    semináře a metodické aktivity, odborné výcviky

2.    exkurze a výměnné pobyty v ČR i v zahraničí

3.    práci v oblasti eticky, výuky náboženství a přesahu těchto oborů do jiných předmětů a také do atmosféry školy jako je wellbeing.

4.    Zastoupení zástupců AKU ve výboru v pracovních skupinách, které budou vytvořeny

5.    Všestranná spolupráce s jinými domácími i zahraničnímu organizacemi s podobnou náplní

6.    Spolupráce s odbornými teologickými pracovišti

7.    Spolupráce s učitelskými iniciativami jiných oborů a předmětů

8.    Poskytování informací pomocí tištěných tiskovin, v online prostoru a využívání dalších propojování učitelů a vytváření spolupráce a sdílení zkušeností 

Členové ASUD, jejich práva a povinnosti

Členství v AKU je individuální a kolektivní. Individuální členství je řádné, a čestné. Mohou být přijati i dopisující členové žijící v zahraničí. Řádným členem se může stát každá fyzická i právnická osoba žijící či sídlící v České republice, pokud splňuje podmínky vytčené v odstavci I. č. 1 stanov, na základě písemné přihlášky

a zaplacení požadovaného příspěvku. Členy se mohou stát i neučitelé spolupracující s ASUD a přispívající rozvoji její činnosti. Nepřijetí nebo vyloučení člena ze z vážných důvodů (např. pro narušování činnosti ASUD) může být navrženo a projednáno na výroční schůzi pobočky, která rozhodne hlasy nadpoloviční většiny účastníků, případně na valné hromadě AKU.

Kolektivním členem se mohou stát orgány, organizace nebo sdružení, spolky a společnosti příbuzného zaměření (dále jen organizace), státní školy, soukromé školy, ale i školy církevní projeví-li zájem
o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V ní bude uvedeno, jak se organizace chce podílet na činnosti AKU a jaké znění dohody navrhuje. Navrhne 1-3 své členy, kteří jsou řádnými členy AKU (dle článku 1) a kteří budou nositeli členství, tj. budou organizaci zastupovat a jednat jejím jménem. O přijetí organizace za kolektivního člena rozhoduje výbor AKU.

Čestnými členy se na návrh výboru nebo kteréhokoliv člena a po schválení valnou hromadou mohou stát osoby, které se výrazně zasloužily o činnost asociace nebo
o rozvoj křesťanství ve školství v ČR nebo v zahraničí. Čestní členové neplatí příspěvky. Dopisujícími členy se mohou stát osoby působící mimo dosah působnost sdružení, kteří přispívají k činnosti ASUD svými zkušenostmi a informacemi nebo materiály o výuce v zahraničí.

Členství zaniká vystoupením z AKU nebo nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok.

 

 

Práva a povinnosti členů Každý člen má právo

1.    účastnit se všech akcí pořádaných AKU

2.    aktivně se podílet na přednáškách, diskusích a další činnosti pobočky AKU

3.    účastnit se výročních schůzí jednotlivých poboček AKU, valné hromady AKU a volit a být volen do všech orgánů AKU

4.    získávat publikace vydávané AKU  se slevou

5.    být informován o pořádaných akcích, jednání vedení pobočky a výboru AKU, zahraničních aktivitách a nabídkách ke spolupráci
g. požádat vedení nebo plenární jednání pobočky o radu nebo pomoc v odborných otázkách, případně při řešení nějakého pracovního odborného sporu.

Každý člen je povinen

1.    řídit se stanovami AKU

2.    platit členské příspěvky či požádat o jejich odkald

3.    dle svých možností přispívat ke zvýšení prestiže k rozvoji vlivu křes’tanů ve školství

4.    po společenské a odborné stránce i dějepisného vyučování vůbec

 

 

 

 

 

IV. Orgány AKU

Čl.1

Nejvyšším orgánem AKU je shromáždění členů  - plénum členů, které svolává výbor jednou za rok. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách sdružení AKU

 

Čl.2 -

Mimořádně může být schromáždění členů svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů.

Čl.3 -

Schromáždění členů je usnášení schopná, sejde-li se alespoň polovina členů AKU: Nesejde-li se alespoň polovina členů, jedná schromáždění členů  o 1 hodinu později, pokud jsou přítomni zástupci alespoň poloviny poboček SKU. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných. Volby mohou být veřejné i tajné.  

 

Čl.4 -

Schromáždění členů  volí  tří členný výbor a revizora účtů na 5 let.

Čl.5 -

Výbor volí ze svého středu předsedu, jednatele a pokladníka. Předseda stojí v čele asociace a jedná jejím jménem a zastupuje ji navenek, svolává schůze výboru a valné hromady, podpisuje s místopředsedou důležité listiny, s pokladníkem poukazuje výplaty částek do výše stanovené výborem a pečuje o to, aby byla splněna usnesení valné hromady a výboru. Dojde-li během hlasování výboru (spolku) k rovnosti hlasů, počítá se hlas předsedy jako rozhodující. V případě jeho nemoci, zaneprázdněnosti nebo nepřítomnosti vykonává funkci předsedy místopředseda. Jednatel vede běžnou agendu, evidenci členů, vykonává usnesení výboru, připravuje valné hromady. Pokladník spravuje majetek asociace, přijímá hotovosti, vyplácí výborem nebo předsedou poukázané platby. Zapisovatel pořizuje protokoly jednání výboru, členských schůzí a valných Ustanovuje řízení projektů a. uzavírá pracovní smlouvy.

 

 

 

hromad. Předseda po dohodě pověřuje další členy výboru konkrétními činnostmi a úkoly jak v běžné činnosti, tak v oblasti zahraničních kontaktů.
Revizor účtů přezkoumává hospodaření asociace, účetní knihy a inventář majetku sdružení. Zprávu podává na valné hromadě s návrhem na udělení absolutoria členům výboru.

Čl.6

Výbor řídí činnost sdružení AKU mezi jednáními valné hromady. Jedná
za přítomnosti nejméně pěti členů z devíti. Usnesení jsou platná, jsou-li přijata nadpolovičním počtem hlasů zvolených členů výboru.

 

 

Čl.7

Výbor řídí činnost AKU se sídlem v Praze a zprostředkovává kontakty AKU s pracovníky MŠMT ČR a dalšími státními orgány.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

AKU zaniká, vysloví-li se pro její rozpuštění víc než tři čtvrtiny řádných členů zúčastněných na valné hromadě AKU.

Činnost uvedená v příslušných článcích oddílů II. a IV. týkající se zajištění kontaktů s výborem a se zahraničím i publikační činnosti se může realizovat jen v případě získání odpovídajících finančních prostředků. Jinak mohou být tyto části stanov AKU naplňovány jen v omezené míře.


 
Asociace křesťanských učitelů